Julia, Katharina, Lukas, Nora, Tina

Es fehlt:

Saskia, Ute